پشتیبانی مشتریان

پشتیبانی مشتریان

پشتیبانی مشتریان

شرکت کارگزاری مشاوران سهام بر آن است، با طرح و پیاده سازی خدمات CRM و استفاده از تکنولوژی روز در بهبود خدمات، رضایتمندی و حفظ مشتری به عنوان یکی از ارکان اساسی حیات خود به شرح زیر اقدام نماید:

1. ارائه خدمات بهتر به مشتری

2. افزایش بازدهی و اثربخشی در پاسخ گویی به مشتری

3. افزایش سرعت خدمت رسانی به مشتری

4. اهمیت به ارزش زمان و سرمایه مشتری