دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

تقویم آموزشی


ورود آگاهانه به بورس


زمان برگزاری : 24 دی ماه 1399

مدرس : آقای دانیال آستانه


ورود آگاهانه به بورس


زمان برگزاری : 24 دی ماه 1399

مدرس : آقای دانیال آستانه


ورود آگاهانه به بورس


زمان برگزاری : 24 دی ماه 1399

مدرس : آقای دانیال آستانه


ورود آگاهانه به بورس


زمان برگزاری : 24 دی ماه 1399

مدرس : آقای دانیال آستانه


آموزش سیستم های معاملاتی / آنلاین پلاس


زمان برگزاری : ۲۹ دی ماه 1399

مدرس : آقای عظیمی


ورود آگاهانه به بورس


زمان برگزاری : 19 بهمن ماه 99

مدرس : آقای اسلامی


ورود آگاهانه به بورس


زمان برگزاری : 19 بهمن ماه 99

مدرس : آقای اسلامی