تحلیل تکنیکال نماد "ذوب"

هدف از ارائه اين تحليل بررسي و آشنايي با نماد مي باشد و به هيچ عنوان سيگنال خريد و يا فروش نيست