تحلیل تکنیکال نماد "شستا"


((هدف از ارائه این تحلیل بررسی و آشنایی با نماد می باشد و به هیچ عنوان سیگنال خرید و یا فروش نیست))